Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de Rembrandt Etchings bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Afdeling 1 (Algemeen deel) is van toepassing op iedere Koper die via de website een overeenkomst aangaat d.m.v. aanschaf van een of meerdere etsen.

Afdeling 1 – Algemeen deel

1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van de Webshop van het Rembrandt-etchings.
1.2 Rembrandt Etchings: Webnology gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK: 34146052 BTW: NL001357661B20,  Het adres is Radioweg 28-1, 1098NH Amsterdam
1.3 Webshop: de webshop van rembrandt-etchings, te raadplegen via https://rembrandt-etchings.nl.
1.4 Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de webshop een overeenkomst aangaat met het Rembrandt-etchings. Koper handelt hetzij als privépersoon, hetzij bedrijfs- of beroepsmatig.
1.5 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Rembrandt Etchings en koper die op afstand  wordt gesloten. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst.

2. Communicatie
2.1 Voor alle vragen en opmerkingen met het Rembrandt Etchings over de webshop kan koper een e-mail sturen aan service@rembrandt-etchings.nl. Koper kan ook een brief sturen aan het in artikel 1 genoemde postadres, onder duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

3. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
3.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van het Rembrandt Etchings zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3.2 Afwijkende voorwaarden van Koper worden van de hand gewezen, tenzij het Rembrandt Etchings die afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt vóór de besteldatum.
3.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op producten van derden die in de Webshop getoond worden en waarbij Koper bij het aanklikken van dat product wordt doorgeleid naar de webwinkel van die derde om het product op die webwinkel te bestellen.

4. Prijzen en informatie
4.1 Alle op de Webshop en in andere van Rembrandt Etchings afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en inclusief eventuele overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.
4.2 De actuele verzendkosten voor verzending binnen en buiten Nederland zijn opgenomen in de aanschafsprijs.
4.3 Hoewel de inhoud van de Webshop met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan Rembrandt Etchings niet garanderen dat alle informatie op de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Webshop en in andere van Rembrandt Etchings afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en typfouten.

5. Totstandkoming van de Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod van Rembrandt Etchings , namelijk wanneer Koper het bestelproces afrondt.
5.2 Het Rijksmuseum bevestigt vervolgens per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

6. Betaling
6.1 Koper kan alleen gebruik maken van de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden. Het Rijksmuseum is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden. Deze betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

7. Uitvoering van de Overeenkomst
7.1 Zodra Rembrandt Etchings de bestelling heeft ontvangen, stuurt Rembrandt Etchings de bestelde producten zo spoedig mogelijk aan Koper.
7.2 Bestelde producten worden in beginsel binnen 14 dagen verzonden.
7.3 Indien Rembrandt Etchings de producten niet binnen de geïndiceerde termijn kan leveren stelt Rembrandt Etchings Koper daarvan in kennis. Koper kan in dat geval hetzij akkoord gaan met een nieuwe leverdatum, hetzij de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
7.4 Koper dient de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Indien er sprake is van eventuele gebreken dient Koper deze binnen drie dagen schriftelijk aan Rembrandt Etchings te melden, bij voorkeur met een digitale foto. Zie verder artikel 8 (garantie en conformiteit).
7.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op Koper.

8. Herroepingsrecht/retourmogelijkheid
8.1 Dit artikel 8 is alleen van toepassing op consumenten, en dus niet op Kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Indien Koper een consument is mag hij/zij het product uit de verpakking halen om het product te bekijken.
8.2 Koper heeft het recht de Overeenkomst met Rembrandt Etchings binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product (de “bedenktermijn”), zonder opgave van redenen, te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat Koper het product op het in de bestelprocedure aangegeven afleveradres heeft ontvangen. In het geval Koper in één bestelling meerdere producten heeft besteld gaat de termijn in op de dag waarop hij/zij het laatste product ontvangen heeft.
8.3 Koper kan de Overeenkomst ontbinden door, binnen de bedenktermijn door een e-mail te sturen aan service@rembrandt-etchings.nl
Rembrandt Etchings bevestigt in beide gevallen de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Koper vervolgens nog 14 dagen om het product terug te zenden.
8.4 De Producten dienen geretourneerd worden aan het adres genoemd in artikel 1.1.
8.5 Rembrandt Etchings zal de aankoopkosten en de oorspronkelijke verzendkosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, aan Koper terugbetalen. Rembrandt Etchings gebruikt daarbij dezelfde betaalmethode die Koper bij de bestelling heeft gebruikt. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van Koper.

9. Garantie; klachtenprocedure
9.1 Rembrandt Etchings staat er voor in dat alle producten die worden aangeboden in de Webshop voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
9.2 Indien Koper een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Rembrandt Etchings, dan kan Koper bij Rembrandt Etchings per e-mail of per post een klacht indienen.
9.3 Rembrandt Etchings streeft er naar Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht te sturen.
9.4 Indien Koper een consument is kan hij/zij ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via webgate.ec.europa.eu/odr.

10. Persoonsgegevens
10.1 Het Rembrandt Etchings verwerkt de persoonsgegevens van de koper uitsluitend ter verwerking van de order en voor evt. klachtenprocedures

11. Slotbepalingen
11.1 Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam.
11.3 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More Information

The cookie settings on this website are set to 'allow cookies' to allow you the best browsing experience.If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click on "Accept" below then you are agree with these settings.

Close